Кутубхона

"Келин ҳам одам" ёхуд чегарадан чиқишларга йўл қўймайлик

Никоҳ фақат йигит ва қиз ўртасида эмасқариндошлар аро ҳам ришталарнингбоғланишидирКелин янги оиласидаги барчанинг кўнглини олишиулар билан уйғунмуносабатлар ўрнатиши керакАфсускикелинга нисбатан ҳаддан ошишларунгачўридек муомала қилишлар ҳам учраб турадиБу масалага жиддий қарашуниумуммиллий муаммо сифатида муҳокама қилиш керакзерооилаларимизнингмустаҳкамлиги шунга боғлиқБугун эрининг қариндошлари томонидан зуғум вабосимлар остида қолган келинлар дардини тинглаймиз.

«Хизматини қилиб туҳматга қолдим...»

— Қайнсинглимни деб ажрашиш остонасида турибмизЭримнинг бир опаси ва бир синглиси борҚайинэгачим турмушга чиқиб кетганфеъли жуда яхшименга сира зиёни тегмайдиАммоқайинсинглим ҳаётдан тўйдириб юбордиЖуда инжиқтантиқ қизКелинлигимнинг илккунлариёқ кўйлакларимни кийиб кўрибменга шуниси ёқдидея индамай иккитасини олиб чиқибкетганида лол қолгандимАммо бу ҳали ҳолва эканТобора унинг зуғумлари ортиб боравердиэрталаб ухлаб қолса ҳам мен айбдорйигити билан уришса ҳам аламини мендан оладиакаситергаса ҳам менга жаҳл қилганУйда ҳамма иш менинг зиммамдаҳатто ич кийимларини ҳамўзим қўлда ювиб (қимматбаҳокир машинада ювмангдейди), дазмоллаб бераманҚайнонамдоим қизи томонНеча марта эрим шу синглисининг гапи билан мени дўппослаганОхиргижанжал телефондан чиқдиота-онам туғилган кунимга янги телефон совға қилишгандиШунименга берасиздеб туриб олдиМен бу совғабера олмайманяхшисибола пулларини йиғиб сизгаянгисини олиб бераман десамжаҳл қилдиЭртасига келинойим синфдош йигити билангаплашаяптидеган ёлғон тўқиб акасига чақдиШу билан қилмаган ишим учун калтак едимХўрлигим келиб кетдиэндигина 18 га чиққан қиз ҳаётимни остин-устин қилиб юборди-юнаэримна оиланинг катталари миқ этишмаяптиМенга ишонмагани учун турмуш ўртоғимданадолат қилишмагани учун қайнона-қайнотамдан хафа бўлдим ва биринчи марта уйимга кетибқолдимЭнди у хонадонга боришга юрагим безиллаяпти.

Чарос, 27 ёш

— Келин оиланинг супургисини ҳам сизлаши керак, деган гап бор. Яъни оила аъзоларининг ҳар бирининг, ҳатто у ёш бола бўлса ҳам, ҳурматини жойига қўйиб, хизматини сўз демай бажариши шарт, деган ақида мавжуд. Тўғри, эр ва унинг ота-онаси олдида хизмат қилиш келинлик бурчидир. Оиланинг кичик аъзолари эса келинга нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлишлари лозим. Келинга ҳурмат унинг эрига, яъни шу оиланинг ўғлига нисбатан ҳам ҳурматдир. Хотинига нисбатан бундай муносабатни эр талаб қилиш керак, бу билан у баъзилар айтгандек «хотин қули» бўлиб қолмайди, балки оиласининг тинчини таъминлаган, хонадонда адолат мезонинг тошини тенглаб қўйган ҳисобланади. Энди қайинсингилга келсак, ҳозирча қайинсингил сизнинг муаммоингиз, яъни турмушга чиқиб кетгунча. Оилалик бўлгач, бу феъли билан у, аввало, ота-онасига катта бошоғриқ бўлади. Буни оиланинг катталарига тушунтирадиган одам керак, балки ота-онангиз, балки маҳалла хотин-қизлар қўмитаси аралашиб ҳал этишар. Бўй етган қизнинг ҳулқи маҳаллада муҳокама қилиниши қайнонангиз учун фойдали ечим эмас, қизининг тизгинини тортиб қўяди. Фақат ишни босиқлик билан, жанжалларсиз ҳал қилинг. Оила — сизнинг бахтингиз, уни ҳимоя қилинг, ақл ва тадбир билан, албатта. Бир ёш қизчанинг инжиқликларига оилавий бахтингиз, фарзандингиз келажагини қурбон қилманг.

«Қайним қўл кўтарди...»

— Турмушга чиқаётганимда оилада қайнонамдан бошқа аёл йўқлиги қувонтиргандичункиқайнэгачию қайнсингиллар ҳақида турли ваҳимали гапларни эшитиб қўрқиб қолгандимЛекинмуаммо қиламан десаэркак киши ҳам қилавераркан. 21 яшар қайним ҳаётимни заҳарлаяптиИшсизлиги учун аламзадами ё феъли ўзи шундоқми — билмайманаммо мени турли талабларибилан эзиб ташладиКун бўйи қадамимни пойлайдикир ювсам чала ювибсиз деб қайтаювдирадиовқатим ҳам ёқмайдиБир марта чой қуйиб берганимда хўплаб оғзини куйдириб олдива нега қайноқ демадингиздеб пиёлани дстурхонга улоқтириб юбордиБошида бу қилиқлариниҳеч кимга айтмадимаммо охири эримга ёрилдимУ укамнинг феъли шундоқсабр қил дедиукасига бир сўз айтмадиКеча эса «Туфлимни тозалаб қўймабсизқандоқ шалтоқ хотинсиз», деб елкамдан бир туртиб юбордиБошим деворга урилдиМен кап-катта одамуйимда ота-онам бир чертмай катта қилишганэримдан калтак есам ҳам шунчалик хўрланмасдимЛекиншунчаки келинлигим учун ҳурмат қилишим керак бўлган бир боладан бундай хўрликлар бошимгакелаётгани алам қиладиНима қилишга ҳайронман.

Умида, 26 ёш

— Сизга қайнингиз нега бундай қилвяпти, балки ўзингиз ниманидир бошидан нотўғри қилгандирсиз демаймиз, гарчи шундай эҳтимол бўлса ҳам. Чунки бўлаётган иш оилавий зўравонликка киради. Бу эркаклар билан ҳал қилинадиган муаммо. Албатта, қайнингиз уйланса, вазият ўзгариши мумкин, яъни ё у хотинига кўчиради инжиқликларини, ё хотини қатори сизни ҳам ҳурмат қилиб, тушуна бошлайди. Лекин унгача чидаб туринг, дея олмаймиз. Чунки вояга етган эркак кишининг аёлга қўл кўтариши, айниқса, у келинойиси бўлса, нормал ҳолат эмас. Эрингизга тушунтиринг: «Мен ҳимоячи сифатида сиздан ёрдам сўраяпман, чунки у укангиз бўлса-да, эркак, мен эса ожизаман», денг. Агар чора кўрмаса, бошқа эркаклар (дадангиз, ака-укаларингиз)дан ёрдам сўрашга мажбур бўлишингизни айтинг. Муаммо жиддийлигини ва янада катталашиб кетишини англаган турмуш ўртоғингиз бирор чора кўради, албатта. Чунки эркаклар ўз оилаларидаги можароларнинг бошқа эркаклар аралашуви билан ҳал этилишини исташмайди. Нима бўлганда ҳам, бунга чидаманг, жаҳлини тизгинлай олмаётган зўравон қайнингизга, албатта, чора кўриш керак.

«Ҳамма менга қарши бирлашган»

— Эрим қўли югуриккўп урадиБир марта мия чайқалиши билан шифохонага ҳам тушдимОнам кейинуйга олиб кетдиу хонадонга бормайсанменга сенинг жонинг керакболаларинггасоғлом кераксандедиШифохонада эрим устидан шикоят ёзгандимаммо кейин қайтариболдимЧунки келибузр сўрабялиниб олиб кетдиУйда тилла билагузуклар совға қилдиэндибошимга кўтариб юраман деди... Хулластурмуш ўртоғимга ақл кирибдиэнди ҳаётим тинчўтадидеган умид пайдо бўла бошлагандиАммо ундай эмас эканЭнди эрим урмасҳамма ишниқайнонам ва қайнэгачиларим қилишардиМен келин бўлиб тушмасимдан аввал ҳам буоиладагилар ўзаро зиддиятларни мушт билан ҳал қилиб келишганЭнди бирданига ҳамма менгақарши бирлашдимени уч қайнэгачим бир бўлиб уришдиЯна шифохонадаманелка суягиммажақланганжарроҳлик амалиёти қилиш керакОлти ойлик чақалоғимни кўкракданажратишга мажбурманчунки қабул қилаётган дори-дармонларим унга ёмон таъсир қилишимумкинЭрим болага бир қути каша ҳам олиб келмадиНега бунчалик хўрланаяпманБоламнингайби нимада?

Комила, 24 ёш

— Оилада эркак томонидан аёлга зўравонлик — катта муаммо. Лекин бало фақат шунда эмас. Юқоридагидек зўравонлик бошқа оила аъзолари томонидан кўпчилик бўлиб амалга оширилса, бу аёлнинг жонига жабр. Ахир у она-ку, шу оиланинг наслини давом эттирувчиси! Унинг саломатлиги шу оиланинг манфаати эмасми? Наҳотки, оиладагилар шуни фаҳмлашмаса? Мушт билан муаммоларни ҳал қилиш, очиғини айтганда, ривожланишнинг қайсидир босқичида қолиб кетган инсонларнинг иши. Ақл-идроки бор одам тадбирни, забонни ишга солмайдими? Бировнинг боласига жабр етказиб, кейин Яратгандан бўладиган жазони наҳотки ўйлашмаса? Албатта, ҳозирги келинлар ҳам ўзига яраша, балки тили ўткирдир, балки ишга уқуви йўқдир, ё бошқа айблари бордир. Лекин ёши катта, кўпни кўрган аёлнинг ишни шу йўл билан ҳал этиши, бу — катта муаммо. Бундай оилада фарзанд тарбиялаш қийин. Кейин ҳайрон бўламиз, муштумзўрлар ёки журъатсиз, қўрқоқлар қаердан пайдо бўлаяпти, деб. Бу оиланинг муаммосини маҳалла нозири, фаоллар ҳамда хотин-қизлар қўмитаси билан ҳал этиш керак. Чунки муаммо биргина эрнинг эмас, бутун оила аъзоларининг феълида, одатларида илдиз отиб кетибди. Келинга эса иложи борича тилни ширин қилишни, зиддиятларга аралашмасликнимаслаҳат берамиз.

Шаҳноза ТЎРАХЎЖАЕВА

Манба: Darakchi.uz